Đầu cha lấy làm chân con,
Mười bốn năm tròn, hết số thì thôi.


Có thuyết cho rằng lời trên ứng vào vận mệnh nhà Tây Sơn. Nguyễn Huệ hiệu Quang Trung, con là Quang Toản lấy niên hiệu Cảnh Thịnh. Chữ “cảnh” có chữ “tiểu” ở dưới và chữ “quang” có chữ “tiểu” ở trên. Hai cha con truyền ngôi cho nhau được 14 năm thì sự nghiệp nhà Tây Sơn chấm dứt.

Khảo dị:
Đầu cha lấy làm đuôi con,
Mười bốn năm tròn, hết số thì thôi.
Nguồn:
1. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
2. Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 3: Vũ trụ quan, NXB Sống mới, 1970