Con chim sa sả đậu trên cây sả,
Con cá thia lia nấp bụi cỏ thia.
Trách ai làm cho khoá rã chìa,
Khi thương thương tận, khi lìa lìa xa.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004