Con có cha như nhà có nóc, con không cha như nòng nọc đứt đuôi.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)