- Chiều chiều ra đứng bờ sông
Hỏi thăm chú lái, nào chồng em đâu?

- Chồng em đang ở Khuê Cầu
Đánh thua quay đất những đầu tháng giêng
Cầm khăn, bán áo, cổ kiềng
Bán nón quai lụa, bán chiêng cố nồi
Bây giờ túng lắm em ơi!
Có tiền riêng giấu mẹ mà nuôi lấy chồng


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004