Chồng tôi đi đã ba đông,
Hẹn về năm ngoái sao không thấy về?


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004