Chồng sang vợ được đi giày,
Vợ sang chồng được ghe ngày cậy trông.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004