Chồng sang vợ được đi giày,
Vợ sang chồng được ghe ngày cậy trông.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]