Chồng gì anh, vợ gì tôi?
Chẳng qua là cái nợ đời chi đây.
Mỗi người một nợ cầm tay,
Đời xưa nợ vợ, đời nay nợ chồng.


[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]