Chết trẻ còn hơn lấy lẽ chồng người.


Khảo dị:
Chết trẻ còn hơn lấy lẽ.
Nguồn:
1. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
2. Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004