Câu đầu của bài phải là:

Những trách mình tính lẳng lơ

(Theo: Thơ văn Trần Tế Xương, tr. 52, NXB Văn Học, 2010)