Lấy chồng làm lẽ khổ thay,
Ði cấy, đi cày chị chẳng kể công.
Ðến tối chị giữ lấy chồng,
Chị cho manh chiếu nằm không nhà ngoài.
Đêm đêm gọi những bớ hai,
Thức dậy nấu cám, thái khoai, đâm bèo.
Bởi chưng bác mẹ tôi nghèo,
Cho nên tôi phải đâm bèo, thái khoai.


Nguồn:
1. Ôn Như Nguyễn Văn Ngọc, Tục ngữ phong dao - tập II, Sống Mới xuất bản, Hoa Kỳ, 1997
2. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)