Em là thân phận nữ nhi,
Thầy mẹ thách cưới làm chi bẽ bàng.
Tiền thời chín hũ lồng quang,
Cau non trăm thúng họ hàng ăn chơi.
Vòng vàng kéo đủ mười đôi,
Nhẫn ba trăm chiếc, tiền thời muôn quan.
Còn bao của hỏi, của han,
Của mất tiền cưới, của mang ta về.
Cưới ta trăm ngỗng, nghìn dê,
Trăm ngan, nghìn phượng, ta về làm dâu.
Cưới ta chín chục con trâu,
Ba trăm con lợn, đưa dâu tận nhà.
Chàng về nhắn nhủ mẹ cha,
Mua tre tiện đốt, làm nhà ở riêng.
Chàng về nhắn nhủ láng giềng,
Quét cổng, quét ngõ, ra giêng ta về.
Ta về ta chẳng về không,
Voi thì đi trước, ngựa hồng theo sau.
Ba bà cầm quạt che đầu,
Mười tám, mười chín người hầu đi đủ thì thôi.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001