Lấy lính thì được ăn lương,
Lấy thầy ăn óc, ăn xương gì thầy?
Em đừng thấy lính mà khinh,
Lãnh binh, Thống chế, Tam dinh một dòng.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân Thu, 1975 (tái bản của NXB Sống mới, 1969)