Em là con gái khuê phòng,
Em đi bán chỉ phải lòng đò thao.
Em đưa anh đến chợ Kênh Đào,
Trở ra Tuần Quán, trở vào Tuần Danh.
Yêu em mãi mãi ru anh,
Đưa em đi bỏ Tuần Tranh mà về!


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001