Lũ mày chẳng phải giống nhà đâu,
Mẹ Nhật, cha Tây, hoặc bố Tàu.
Nịnh kẻ giàu sang đuôi vắt vắt,
Doạ người khôn khó miệng gâu gâu.
Bơ thừa sữa cặn mà xơi thích,
Anh ruột em nhà có nề đâu.
Liệu xác: ngày mai người thắng vật,
Rượu, riềng mi sẽ hưởng công đầu.


Bài thơ này viết về thời kỳ rối ren Pháp Nhật Tàu ở nước ta.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]