Non sông lệ thuộc đến bao giờ?
Chính trị nhà vua quá ngẩn ngơ.
Nước mất không lo, lo chuộc đất,
Binh hèn chẳng tập, tập làm thơ.
Ghét quân da trắng toan xua đuổi,
Tin tướng Cờ Đen những đợi chờ.
Của hết, dân tàn, trăm họ khổ,
Mình rồng thuở ấy tỉnh hay mơ?


Đây là một bài thơ lưu truyền trong dân gian, trách vua Tự Đức chỉ mải mê về thơ văn mà không lo đối phó với ngoại xâm.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]