Tới bên sông,
Hướng ai bày tỏ hận trong lòng?
Gió thổi lệ già,
Thành côi một mảnh,
Mỏi mắt chờ trông,
Đem hết tàn quân tử chiến.
Ra khỏi trùng vây,
Nước xưa lưu luyến,
Ai hay tiệc dứt tiếng ca tàn.

Trường Giang một dải,
Đầu Ngô cuối Sở dặm ba ngàn,
Về cả tay người,
Mưa xoay gió chuyển.
Sóng lạnh về đông cuốn,
Muôn việc gởi mây ngàn.
Chờ kẻ chiêu hồn,
Góc bể tiếng vang vang.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.