Cô Xuân mà đi chợ Hạ
Mua một con cá thu về chợ hãy còn đông
Trai nam nhi đối đặng thiếp theo không chàng về
- Trai thanh nam ngồi hàng thuốc bắc
Gái đông sàng cảm bệnh lầu tây
Hai ta tình nặng nghĩa dầy
Đối ra đáp được lúc này tính sao


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004