Đến đây hỏi khách tương phùng,
Chim chi một cánh dạo cùng nước non?
- Tương phùng nhắn với tương tri,
Lá buồm một cánh bay đi khắp trời.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001