Con gà cồ lại mổ bông kê,
Ngựa nọ ăn cồn Mã, rồng về Cảnh Long.
Dương đi dê lại có vòng,
Cá lên khỏi nước cá hòng ngất ngư.
Trai nam nhơn anh đà đối được, hỏi thiếp có giữ lời trước không?


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004