Đồn chàng là bậc văn nhân,
Ba năm sinh một tháng nhuần là sao?
- Thông thời địa lý cũng vừa,
Vì chưng đó thiếu đây thừa nẩy ra.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001