Đố anh đố cả người bày,
Sao sa xuống đất, mấy ngày sao lên?
- Khi nào đá nổi bông chìm,
Nàng tiên xuống đất sao tìm sao lên.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001