Đấm một đấm hai tay ôm quàng,
Thuyền chèo lên núi, thiếp hỏi chàng chữ chi.
- Lại đây anh nói nhỏ em nì,
Ấy là chữ mật, một khi rõ ràng.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001