Đố anh dưới âm phủ có mấy vua,
Trên trần gian có chợ, bán mua mấy người?
- Dưới âm phủ có một ông vua,
Trên trần có chợ, bán mua hai người.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001