Đố bay biết miếng chi ngon?
- Gà lộn trái vải, cu con ra ràng.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001