Ðố ai biết lúa mấy cây,
Biết sông mấy khúc, biết mây mấy từng.
Ðố ai quét sạch lá rừng,
Ðể ta khuyên gió, gió đừng rung cây.
Rung cây, rung cội, rung cành,
Rung sao cho chuyển lòng anh với nàng.


Khảo dị:
Anh đố em biết lúa mấy cây,
Biết sông mấy khúc, biết mây mấy từng.
Đố em quét sạch lá rừng,
Để anh khuyên gió, gió đừng rung cây.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001