Đồn anh đi chợ đã tinh,
Những chiều đủ nước chảy quanh đường nào?


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001