Đến đây hỏi bạn một lời,
Cây chi trăm trượng, tứ mùa có hoa?
- Nhang thời anh thắp trên chùa,
Đèn thời anh thắp tứ mùa có hoa.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001