Đến đây hỏi khách tương phùng,
Chim chi bốn cánh dạo cùng nước non?
- Chim bốn cánh là chim chuồn chuồn,
Khi vui nó đậu, khi buồn nó bay.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001