Có chả, em tình phụ xôi,
Có cam phụ quýt, có người phụ ta.
Có quán tình phụ cây đa,
Ba năm quán đổ cây đa vẫn còn.
Có mực, em tình phụ son,
Có kẻ đẹp giòn, em phụ nhân duyên.
Có bạc, em tình phụ tiền,
Có nhân ngãi mới, quên người tình xưa.


Khảo dị:
oản, anh tình phụ xôi,
cam, phụ quýt, có người phụ ta.
Có quán tình phụ cây đa,
Ba năm quán đổ cây đa hãy còn.
Có mực, anh tình phụ son,
Có kẻ đẹp tròn, em phụ nhân duyên.
Có bạc, anh tình phụ tiền,
Có nhân ngãi mới, anh quên em rồi.
bạc em tình phụ tiền,
Có nhân ngãi mới em quên anh rồi.
Có oản
em tình phụ xôi,
Có cam phụ quýt, có người phụ ta.
Nguồn:
1. Kiều Văn, Tình yêu trong ca dao - tục ngữ - dân ca, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2009
2. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
3. Ôn Ngư Nguyễn Văn Ngọc, Tục ngữ phong dao, NXB Vĩnh Hưng Long, 1928