Bắt chấy cho mẹ chồng, thấy bồ nông dưới biển


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004