Đói lòng ăn khế, ăn sung,
Trông thấy mẹ chồng thì nuốt chẳng trôi.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)