Chồng dữ thì lo, mẹ chồng dữ đánh co mà vào


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004