Ai về Hậu Lộc, Phú Điền
Nhớ đây Bà Triệu trận tiền xung phong


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)