Ru con con ngủ ngon lành,
Để mẹ gánh nước rửa bành ông voi.
Muốn coi lên núi mà coi,
Coi bà quản tượng cưỡi voi bành vàng.


Tương truyền câu này ca ngợi Bà Triệu, lãnh tụ nghĩa quân chống nhà Ngô xâm lược vào năm 248.

Dị bản:
Coi Bà Triệu tướng cưỡi voi, đánh cồng,
Túi gấm cho lẫn túi hồng,
Têm trầu cánh kiến cho chồng trẩy quân.
Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)