Cao một trượng, cả mười vầng,
Bỏ tóc ngang lưng, vú chấm sừng.
Họp chúng rừng xanh oai náo nức,
Cỡi đầu voi trắng tiếng vang lừng.
Mác dài trỏ vẫy tan đàn giặc,
Ngôi cả lăm le học họ Trưng.
Ví có anh hùng duyên định mấy,
Thì chi Đông Hán dám hung hăng?