Đề nghị sửa cả bản của Dương Bá Trạc và Tản Đà như sau:

Mê Linh khuất bóng nghĩ mà coi,
Bà Triệu, gái đây, phải tướng còi?
Vùng vẫy non sông ba thước vú,
Xông pha trận mạc một đầu voi.
Duyên trần chẳng nghĩ lòng cao cả,
Nợ nước sao đành phận nhỏ nhoi.
Thua được cũng cho Ngô bẽ mặt,
Lam Sơn, gái nhá, chẳng hề hoi.