Ai mà đi đánh trả trời?
Ai mà giết giặc lên ngôi trị vì?
Ai mà một chân biết đi?
Ai mà hoá phép giặc thì sợ kinh?
Ai mà quyết chí tung hoành?
Ai mà bán mình chuộc tội cho cha?
Ai mà bán nguyệt buôn hoa?
Buôn đi bán lại đà ba bốn lần?

- Đại Thánh đi đánh trả trời
Vua Lê giết giặc lên ngôi trị vì
Đức thánh Độc một chân biết đi
Phù Đổng hoá phép giặc thì sợ kinh
Từ Hải quyết chí tung hoành
Thuý Kiều bán mình chuộc tội cho cha
Tú Bà buôn nguyệt bán hoa
Buôn đi bán lại đã ba bốn lần


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001