Đến đây thiếp mới hỏi chàng,
Cây chi hai cội nửa vàng nửa xanh?
- Nàng hỏi anh kể rõ ràng,
Trổ vồng hai cột nửa vàng nửa xanh.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001