Anh đố em đếm hết sao trời
Đây anh kết tóc ở đời với em
- Trên trời biết mấy muôn sao
Biết dạ anh ở thế nào mà mong


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001