Anh đố em: cái gì mà thấp cái gì mà cao?
Cái gì sáng tỏ như sao trên trời?
Cái gì em trải anh ngồi?
Cái gì thơ thẩn ra chơi vườn đào?
Cái gì mà sắc hơn dao?
Cái gì phơn phớt lòng đào, thì em sẽ bảo anh?
Cái gì trong trắng ngoài xanh?
Cái gì soi tỏ mặt anh, mặt nàng?
Cái gì xanh đỏ trắng vàng?
Cái gì ăn phải dạ càng tương tư?
Cái gì tháng đợi năm chờ?
Cái gì em đội phất phơ trên đầu?
Cái gì sắc hơn dao cau?
Cái gì tiện chũm cho nhau ăn cùng?
Cái gì mà đỏ hồng hồng?
Cái gì lòng tựa lòng sung như là?
Anh hỏi em, em giải được ra
Thì anh kết nghĩa giao hoà cùng am

- Em giảng anh nghe: dưới đất thì thấp trên trời thì cao
Ngọn đèn sáng tỏ như sao trên trời
Chiếu hoa kia em trải anh ngồi
Con bướm kia hay thơ thẩn ra chơi vườn đào?
Con mắt anh sắc hơn dao
Trứng gà phơn phớt lòng đào hỡi anh
Quả đu đủ trong trắng ngoài xanh
Gương tàu soi tỏ mặt em mặt chàng
Chỉ ngũ sắc xanh đỏ trắng vàng
Bùa yên ăn phải dạ càng tương tư
Yêu nhau tháng đợi năm chờ
Cái nón em đội phất phơ trên đầu
Con dao lá trúc sắc hơn dao cau
Quả cau tiện chũm cho nhau ăn cùng
Son tàu mà đỏ hồng hồng
Lòng vả cũng giống lòng sung đó mà
Anh hỏi em, em xin giảng ra
Thế thì kết nghĩa giao hoà với nhau.


Khảo dị:
Anh đố em: cái gì mà thấp cái gì mà cao?
Cái gì sáng tỏ hơn sao trên trời?
Cái gì em trải anh ngồi?
Cái gì thơ thẩn ra chơi vườn đào?
Cái gì mà sắc hơn dao?
Cái gì phơn phớt lòng đào, thì em bảo anh?
Cái gì trong trắng ngoài xanh?
Cái gì soi tỏ mặt anh, mặt nàng?
Cái gì xanh, đỏ, trắng, vàng?
Cái gì ăn phải dạ càng tương tư?
Cái gì năm đợ tháng chờ?
Cái gì em đội phất phơ trên đầu?
Cái gì sắc hơn dao cau? a
Cái gì tiện chũm cho nhau ăn cùng?
Một quan là mấy trăm đồng?
Một mối tơ
hồng là mấy trăm dây?
Một cây là mấy trăm cành?
Một cành là mấy trăm hoa?
Em ngồi
em giảng cho ra
Thì anh kết nghĩa giao hoà cùng em

- Em thưa rằng: dưới đất thì thấp, trên trời thì cao
Ngọn đèn sáng tỏ hơn sao trên trời
Chiếu hoa em trải anh ngồi
Đêm nằm tơ tưởng ra chơi vườn đào
Con mắt anh sắc hơn dao
Trứng gà phơn phớt lòng đào hỡi anh!
Tre non
trong trắng ngoài xanh
Gương tàu soi tỏ mặt anh mặt nàng
Chỉ ngũ sắc xanh đỏ trắng vàng
Bùa yêu ăn phải, dạ càng tương tư
Đôi ta năm đợi tháng chờ
Cái nón em đội phất phơ trên đầu
Con mắt anh liếc sắc hơn dao cau
Cau non tiện chũm cho nhau ăn cùng
Một quan là sáu trăm đồng
Một mối tơ
hồng là sáu trăm dây
Một cây là sáu trăm cành
Một cành là sáu trăm hoa
Em ngồi
em giải đã ra
Thì anh kết nghĩa giao hoà cùng em!
Anh đố em:
Cái gì thấp (đất) mà cao? (trời)
Cái gì sáng tỏ như sao trên trời? (ngọn đèn)
Cái gì anh trải em ngồi? (chiếu hoa)
Cái gì thơ thẩn ở nơi vườn đào? (gió đông)
Cái gì mà sắc hơn dao? (nước)
Cái gì phơn phớt lòng đào bảo anh? (trứng gà)
Cái gì trong trắng ngoài xanh? (tre non)
Cái gì soi tỏ mặt anh, mặt nàng? (gương tàu)
Cái gì xanh đỏ trắng vàng? (chỉ ngũ sắc)
Cái gì ăn phải dạ càng tương tư? (bùa yêu)
Cái gì tháng đợi ngày chờ? (nhân ngãi)
Cái gì em để phất phơ trên đầu? (cái khăn)
Cái gì sắc hơn dao cầu? (con mắt)
Cái gì tiện chũm cho nhau ăn cùng? (cau non)
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001