Anh đố em biết chữ gì trên trời rơi xuống?
Anh đố em biết chữ làm gì làm ruộng nuôi ta?
Anh đố em biết chữ gì nên việc cửa việc nhà?
Anh đố em biết chữ gì thấy người qua chẳng chào?

- Anh đã đố thời anh giảng hoà
Em chẳng biết thời anh có dân làng nghe

- Vũ là mưa trên trời rơi xuống
Ngưu là trâu làm ruộng nuôi ta
Thiếp là vợ nên việc cửa việc nhà
Nộ là giận thấy người qua chẳng chào


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001