- “Anh bứt cỏ ngựa ngôi đầu cửa Ngọ
Kẻ bắn con nây ngồi cội cây non”
Chàng mà đối được thiếp trao tròn một quan?

- “Con cá đối nằm trên cối đá
Con mèo cụt nằm trên mút kèo”
Trai thanh tân đã đối được, tiền cheo mô mà?


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004