Chị Xuân đi chợ mùa hè,
Mua cá thu về chợ hãy còn đông.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004