Nhà cửa để lầm than, con thơ dại, lấy ai rèn cập;
Công việc đành bỏ bễ, vợ trẻ trung, lắm kẻ đe loi.


Tương truyền đây là đôi câu đối có người làm hộ vợ một người thợ rèn khóc chồng mới mất. Các chữ than, rèn, bễ, đe đồng âm với các đồ vật dùng trong nghề rèn.

Nguồn: Nguyễn Văn Ngọc, Câu đối, Vĩnh Hưng Long thư quán, 1931, tr. 53