Nếu ai cũng như ông,
Hà thành đâu đến thế.
Vì ai cũng khác ông,
Hà thành nên thế ấy.
Ông sinh sẵn tử tâm,
Ông chết còn sinh khí.
Thị phi người ta bàn,
Sao đủ làm ông luỵ.

tửu tận tình do tại