Con chim đa mà đỗ cành đa,
Cất tiếng gáy đa đa ích thiện.
Con cá ốc nằm dưới vũng úc,
Vẫy đuôi lên úc úc hồ văn.
Rằng chàng là đấng văn nhân,
Chàng mà đối được thiếp theo chân chàng về.
- Con muông mang ăn bụi chuối mang,
Xuống uống nước mang mang đại hải.
Con rắn lục leo cây liễu lục,
Lên khỏi khoe lục lục kỳ công.
Ta nay là đấng anh hùng,
Theo ta ta cũng rộng lòng bao dung.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004