Ai kia một mạn thuyền bồng
Kẻ loan người phượng, mặc lòng ngược xuôi


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]