Ai kia một mạn thuyền bồng
Kẻ loan người phượng, mặc lòng ngược xuôi


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004