Con xa mẹ thèm ăn khát bú,
Vợ xa chồng đi thú biệt ly.
Đêm nằm ấp lấy hài nhi,
Con hời con hỡi, cha con phương nào.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004