Chồng giận thì vợ làm lành,
Miệng cười chúm chím: Thưa anh giận gì?
Thưa anh, anh giận em chi,
Muốn lấy vợ bé em thì lấy cho.


Khảo dị:
Chồng giận thì vợ làm lành,
Miệng cười hớn hở rằng anh giận gì?
Thưa anh, anh giận em chi,
Muốn lấy vợ lẽ, em thì lấy cho.
Nguồn:
1. Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004
2. Hoàng Trọng Thược, Thi ca châm biếm và trào lộng Việt Nam, Nhà sách Khai Trí, Sài Gòn, 1969