Chồng giận thì vợ làm lành,
Miệng cười chúm chím: Thưa anh giận gì?
Thưa anh, anh giận em chi,
Muốn lấy vợ bé em thì lấy cho.


Khảo dị:
Chồng giận thì vợ làm lành,
Miệng cười hớn hở rằng anh giận gì?
Thưa anh, anh giận em chi,
Muốn lấy vợ lẽ, em thì lấy cho.
[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]