Ai đi đợi với tôi cùng
Tôi còn sắp sửa cho chồng đi thi
Chồng tôi quyết đỗ khoa này
Chữ tốt như rắn, văn hay như rồng
Bõ khi xắn váy quai cồng
Cơm niêu nước lọ nuôi chồng đi thi


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]